Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Slotencenter

1.1 Algemeen

1.1.1 Op de rechtsbetrekking tussen opdrachtgever enerzijds en eenmanszaak met beperkt aansprakelijkheid, nader te noemen Slotencenter / Sleutelspecialist De Bilt, gevestigd te De Bilt, anderzijds alsmede op de précontractuele verhouding, zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij Slotencenter expliciet, schriftelijke afwijkingen heeft vastgelegd.

1.1.2 Bij dergelijke afwijkingen blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

1.1.3 In het geval de voorwaarden en de door Slotencenter uitgebrachte aanbiedingen onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten prevaleert de aanbieding.

1.1.4 Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig zijn of vernietigd zou worden, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en dat de oorspronkelijke bedoelingen van Slotencenter zo veel als mogelijk benadert.

1.2 Aanbiedingen en overeenkomst

1.2.1 Ieder door Slotencenter uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk is geheel vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld.

1.2.2 Vermelding van gegevens van welke aard ook , vermeld in catalogi, brochures, prijslijsten of andere drukwerken geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn echter slechts bindend voorzover zulks uitdrukkelijk door Slotencenter schriftelijk is bevestigd.

1.2.3 Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen, berekeningen, modellen en schema’s blijven het eigendom van Slotencenter en mogen zonder schriftelijke toestemming niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagemaakt of aan derden ter hand gesteld dan ter inzage gegeven. Details behoeven door Slotencenter niet te worden verstrekt.

1.2.4 Opdrachten aan Slotencenter gedaan gelden als een onherroepelijk opdracht.

1.2.5 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door opdrachtgever van een aanbod, tenzij een eerder door Slotencenter gedaan vrijblijvend aanbod binnen 14 dagen ná die ontvangst van de aanvaarding door haar wordt herroepen.

1.2.6 Aan mondeling advies kunnen geen rechten worden ontleend.

1.2.7 Uw opdracht en akkoord op onze aanbieding/offerte is bindend, maatwerk kan niet retour.

1.2.8 Bij annulering van uw montage afspraak door onze servicemedewerkers binnen 24 uur rekenen wij een vergoeding van 120,00 excl. B.T.W. wegens misgelopen inkomsten.

1.2.9 Bij opdracht gaat u inhoudelijk akkoord op onze aanbieding en bent u voldoende geïnformeerd.

1.3 Prijzen

1.3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn door Slotencenter opgegeven prijzen alle exclusief porto-, vervoer-, montage-, reis-, verblijfs-, en andere bijkomende kosten, gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren in Nederlandse courant met inbegrip van loonsommen en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.

1.3.2 Indien na datum van de aanbieding één of meer dezer kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Slotencenter gerechtigd de bij acceptatie overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen indien sinds de overeenkomst drie maanden zijn verstreken.

1.3.3 Ons starttarief is 145,- inclusief b.t.w. Dit is inclusief 40 min arbeid en voorrijden binnen een straal van 5km De Bilt.

1.4 Aflevering en risico-overgang

1.4.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt aflevering af fabriek en/of magazijn van Slotencenter, waarna de goederen worden opgeslagen of reizen voor rekening of risico van opdrachtgever. De wijze van verzending is naar keuze van Slotencenter.

1.4.2 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien afnemer nalatig blijft de goederen in ontvangst te nemen, Slotencenter de goederen naar eigen inzicht, voor rekening en risico van opdrachtgever, heeft opgeslagen en aan laatstgenoemde zulks heeft medegedeeld.

1.5 Levertijden

1.5.1 De opgaven van lever-en/of installatietijden geschiedt zo nauwkeurig mogelijk, doch bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.5.2 De lever- en/of installatietijd gaat eerst in nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in bezit zijn gekomen van Slotencenter en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.

1.5.3 In geval van overschrijding van de levertijd anders als door overmacht wordt Slotencenter na ingebrekestelling een redelijke termijn gegund om aan haar verplichtingen te voldoen.

1.5.4 Mocht onverhoopt alsnog levering uitblijven dan heeft de opdrachtgever het recht om via de rechter uitsluitend ontbinding van de overeenkomst te vorderen met terugbetaling van het eventueel reeds betaalde. Alle andere (neven)acties worden uitgesloten. Met name heeft de opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding van directe of indirecte schade, welke mocht voorvloeien uit het overschrijden van de levertijd.

1.5.5 Indien er gerede twijfel bij Slotencenter bestaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is Slotencenter bevoegd de bezorging van de goederen en/of de levering van diensten uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Slotencenter door deze vertraagde aflevering geleden of te lijden schade.

1.6 Overmacht

1.6.1 Slotencenter hoeft zijn verplichtingen niet na te komen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan haar schuld of noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

1.6.2 Onder overmacht wordt ten dezen onder meer, doch niet limitatief, verstaan: staking, ziekte van werknemers, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen (hetzij bij Slotencenter hetzij bij onze leverancier van goederen en diensten).

1.6.3 Andere buiten Slotencenter haar macht liggende gebeurtenissen waarbij Slotencenter geen verantwoordelijkheid draagt zijn: transportstoringen, oorlog blokkade, oproer, daden van terrorisme, epidemie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van de invoerrechten en accijnzen en/of vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en en andere overheidsmaatregelen.

1.7 Eigendom

1.7.1 Behoudens het gestelde onder lid 7.2 zal het eigendom overgaan op opdrachtgever bij aflevering.

1.7.2 Alle aan opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Slotencenter c.q. van haar toeleveranciers, tenzij sprake is van leverantie op grond van verkoop en tevens alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is vanwege deze geleverde goederen, verrichtte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen tengevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling betreffende die goederen, volledig aan Slotencenter zijn voldaan.

1.7.3 Tot dan zal opdrachtgever de betreffende geleverde goederen niet mogen verkopen, verhuren, in ruil, consignatie of pand geven, of op enige andere wijze buiten zijn bedrijf in Nederland mogen brengen, tenzij uitdrukkelijk met Slotencenter het tegendeel is overeengekomen, niettegenstaande dat de geleverde zaken voor rekening en risico van opdrachtgever zijn.

1.7.4 In geval de opdrachtgever betalingen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst met Slotencenter niet stipt voldoet is Slotencenter gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, ondanks eventuele surséance van betaling of faillissement, de door haar geleverde goederen op eerste vordering terug te nemen, ongeacht of deze goederen reeds zijn bevestigd, gemonteerd of op andere wijze met andere goederen zijn verbonden.

1.8 Garantie

1.8.1 Voor goederen, onderdelen van goederen en/of diensten strekt de garantie niet verder dan tot het gratis leveren van vervangende goederen, onderdelen van goederen, reparatie of hernieuwd leveren van diensten, naar keuze van Slotencenter, gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na de datum van levering.

1.8.2 Terzake van uiterlijk waarneembare gebreken dient binnen 8 (acht) dagen na levering schriftelijk te worden gereclameerd bij gebreke waarvan alle aanspraken jegens Slotencenter vervallen.

1.8.3 Wijzigingen of reparatie welke niet door Slotencenter of in haar opdracht is uitgevoerd, alsmede gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer algemeen aanvaard doet iedere aansprakelijkheid van Slotencenter vervallen.

1.8.4 De garantie vervalt tevens indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens Slotencenter, waaronder betaling van de overeengekomen prestatie.

1.8.5 Indien ter voldoening aan de garantieverplichtingen nieuwe goederen worden geleverd gaat de eigendom van het oorspronkelijk geleverde over op Slotencenter door de enkele levering van die nieuwe goederen of onderdelen van goederen. Indien herstel of vervanging ter voldoening aan de garantieverplichtingen, naar het oordeel van Slotencenter, niet mogelijk is, zal de oorspronkelijk door de opdrachtgever betaalde prijs worden vergoed.

1.8.6 Betreft de reclame niet zichtbare of anderszins niet waarneembare gebreken, dan kan de reclame nog geldend worden gemaakt binnen 2 weken nadat het gebrek de opdrachtgever is gebleken, echter nimmer later dan 1 maand na factuurdatum.

1.8.7 Slotencenter geeft 1 jaar garantie op geleverd en gemonteerd materiaal door onze montage service op locatie. Echter is werking van ramen en deuren door weersinvloeden onmacht en valt niet onder deze service.

1.9 Aansprakelijkheid

1.9.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Slotencenter slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding met inachtneming van de garantietermijn, dat wil zeggen vergoeding van de schade van de achterwegen gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Slotencenter voor enige andere vorm van schadevergoeding, zoals doch niet beperkt tot aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, voorzienbaar of niet voorzienbaar, materieel of immaterieel, alsmede vanwege vertragingsschade is nadrukkelijk uitgesloten voor zover niet in strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling.

1.9.2 Slotencenter aanvaardt voorts uitsluitend aansprakelijkheid in geval van toerekenbare onrechtmatige daad wegens grove schuld danwel die van haar leidinggevende ondergeschikten en in geval van schade door dood of lichamelijk letsel.

1.9.3 Met name aanvaardt Slotencenter geen aansprakelijkheid voor handelen danwel nalaten van handelen van (rechts)personen, waarvan zij zich anderszins volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

1.9.4 Elke aansprakelijkheid van Slotencenter met inbegrip van die waarbij op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan, is in ieder geval beperkt tot €5.000,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.9.5 Het recht op schadevergoeding vervalt volledig indien opdrachtgever, na het ontstaan van de schade, Slotencenter niet zo spoedig mogelijk in kennis heeft gesteld alsmede nadat een periode van vijf jaar is verstreken sinds het ontstaan van de oorzaak van de schade.

1.10 Betaling

1.10.1 Betaling geschiedt zonde compensatie en/of korting en uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

1.10.2 Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet stipt voldoet is hij van rechtswege in gebreke zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Slotencenter is niet gehouden enige prestatie aan opdrachtgever te leveren zolang laatstgenoemde in gebreke is.

1.10.3 Over elke te late betaling is opdrachtgever een rente verschuldigd van 4% per maand, gerekend vanaf de vervaldag zonder dat sommatie of ingebrekestelling benodigd zal zijn. Geen betaling kan worden opgeschort.

1.10.4 Alle buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van enig door opdrachtgever volgens deze voorwaarden verschuldigd bedrag zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te vorderen bedrag alswel op minimaal € 200,00 en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

1.11 Rechtskeuze

1.11.1 Ten aanzien van de pré-contractuele verhoudingen, ten aanzien van de overeenkomst en ten aanzien van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, verklaren partijen zich onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen en verzoekschriften terzake van vorderingen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te ’s- Hertogenbosch, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter voorschrijft en behoudens het recht van Slotencenter om zich rechtstreeks te wenden tot het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.

Overig:

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop/verhuur en/of tot het verrichten van (onderhouds)werkzaamheden en/of tot het verlenen van diensten met betrekking tot beveiligingsproducten en toegangssystemen alsmede aanverwante producten en materialen Slotencenter. gevestigd te De Bilt, hierna te noemen “Slotencenter”. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. De door Securiteit te vervaardigen c.q. te maken adviezen, tekeningen, ontwerpen voor een toegangssysteem e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Onder de “schriftelijke” bescheiden worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op CD-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de wederpartij en/of derden wordt uitdrukkelijk verworpen. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Slotencenter en de wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Indien onderdelen van de overeenkomst en de daarbij behorende bijlage(n) in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, is de hiërarchie als volgt tenzij anders is overeengekomen: ten eerste de overeenkomst, ten tweede de bijlage(n) en ten derde de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Slotencenter bindend. Mondelinge afspraken binden Slotencenter eerst nadat deze schriftelijk door Slotencenter zijn bevestigd, dan wel zodra Securiteit met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Slotencenter bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Slotencenter zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Slotencenter het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De door Slotencenter gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven alsmede de in aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, verzend- en/of transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, modellen, voorbeelden van de bescheiden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Details van berekeningen behoeven niet te worden verstrekt. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, modellen, voorbeelden e.d. blijven te allen tijde eigendom van Slotencenter, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Zij dienen op eerste verzoek van Slotencenter te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Slotencenter niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven. Slotencenter heeft het recht de kosten, gefixeerd op 15% van het offertebedrag, die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Slotencenter de wederpartij vooraf schriftelijk of mondeling op deze kosten heeft gewezen. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Slotencenter gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Slotencenter en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Slotencenter gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen. B. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt, dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Slotencenter het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: A. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) tijdig aanwezig zijn. De wederpartij overlegt hierover met Slotencenter indien hij dit nodig acht; B. Slotencenter op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht; C. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Slotencenter zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten; D. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.; E. Slotencenter binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Slotencenter zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten; F. Slotencenter tijdig wordt geïnformeerd over de ligging van kabels, leidingen e.d. op de plaats, waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd; G. Slotencenter kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d. binnen de door Slotencenter aangegeven afstand. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Eventuele kosten van aanleg en onderhoud van aansluitmogelijkheden komen eveneens voor rekening van de wederpartij; H. op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar Slotencenter en/of de door hem ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door Slotencenter en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten verbonden zijn; I. de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van Securiteit opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding, niet zal kunnen plaatsvinden. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Slotencenter voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. De wederpartij zal Slotencenter tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en apparatuur die Slotencenter tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Slotencenter gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 6: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN

Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken c.q. de bescheiden moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Slotencenter zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Mocht levering daarna alsnog uitblijven, dan heeft de wederpartij uitsluitend het recht om ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De gevolgen van de ontbinding beperken zich tot terugbetaling van het reeds betaalde en teruglevering van het reeds geleverde. De wederpartij verkrijgt geen recht op schadevergoeding hoe ook genaamd. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Slotencenter per transactie worden gefactureerd. Het risico betreffende de geleverde zaken c.q. de bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment van levering. De levertijd gaat eerst in nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in bezit zijn gekomen van Slotencenter en betaling, voor zover door Slotencenter vereist, is ontvangen. Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door Slotencenter te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. Slotencenter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien wederpartij nalatig blijft zaken in ontvangst te nemen en Securiteit de zaken voor rekening en risico van wederpartij heeft opgeslagen en zulks heeft medegedeeld. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken c.q. de bescheiden aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Slotencenter zich het recht voor de zaken c.q. bescheiden en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft, voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Slotencenter stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Slotencenter in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken c.q. bescheiden te leveren. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Slotencenter gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Slotencenter het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet. Indien de wederpartij aan Slotencenter zaken ter reparatie dan wel anderszins ter beschikking heeft gesteld alsmede ingeval partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de levering van bestelde zaken af magazijn Slotencenter zal plaatsvinden, zal Slotencenter de wederpartij in kennis stellen wanneer de zaken door de wederpartij kunnen worden afgehaald. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel, is Slotencenter gerechtigd voornoemde zaken te vernietigen indien deze niet binnen een termijn van 3 maanden na voornoemde kennisgeving door of namens de wederpartij zijn afgehaald. Slotencenter is niet gehouden de wederpartij alsdan van de vernietiging op de hoogte te stellen. Slotencenter is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

Slotencenter kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de zaken c.q. de bescheiden c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Slotencenter niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Slotencenter gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Slotencenter niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Slotencenter het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Slotencenter heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Slotencenter verrichte werkzaamheden c.q. leveringen. Alle onkosten welke door Slotencenter worden gemaakt ten verzoeken van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8: MEER- EN MINDERWERK

Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Slotencenter en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient schriftelijk door Securiteit te worden bevestigd. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: A. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht; B. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden; C. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald. Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt ineens bij afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 9: OPLEVERING, GOEDKEURING EN ONDERHOUDSTERMIJN

Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is Slotencenter gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is ondertekend. Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk – voor zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij Slotencenter. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door Slotencenter verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Slotencenter is verplicht de in lid 5 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat onmiddellijk in na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 2 of lid 3 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd. Slotencenter is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.

ARTIKEL 10: VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Slotencenter is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst heeft verkregen en waarvan hij weet dan wel kan vermoeden c.q. redelijkerwijs had kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij Slotencenter ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en hij zich niet kan beroepen op een wettelijk of door de rechter toegestaan verschoningsrecht. Slotencenter is niet gerechtigd de informatie e.d. die hem door de wederpartij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Het is Slotencenter toegestaan te publiceren over de door hem verrichte leveringen en werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits dit anoniem geschiedt, zodanig dat de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft. De partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van al hetgeen hen in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan informatie wordt verschaft. Zij verplichten zich over en weer deze informatie slechts te gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Dit houdt onder meer in dat zij deze informatie niet aan derden zullen verstrekken, niet zullen kopiëren anders dan noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst, alsmede dat zij geen commercieel gebruik zullen maken van de informatie. Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen melding maken van de prestaties/resultaten of uitvoering van de overeenkomst – al dan niet met gebruikmaking van informatie- en gegevensdragers.

ARTIKEL 11: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. de bescheiden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van Slotencenter te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij Slotencenter binnen 24 uur na ontvangst van de zaken c.q. de bescheiden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Slotencenter. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. de bescheiden aan Slotencenter te worden gemeld. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 11 van artikel 12 in aanmerking genomen. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Slotencenter zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de bescheiden geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Slotencenter dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Slotencenter indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Slotencenter te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Slotencenter de reclame gegrond verklaart. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame c.q. retourzending. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

Slotencenter kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Slotencenter, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Slotencenter – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. bescheiden c.q. de verrichte werkzaamheden. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is Slotencenter nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Slotencenter gesloten verzekering. Slotencenter staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. Levering van cilinders door Slotencenter geschiedt op basis van maatwerk. Iedere cilinder is uniek ter waarborging van de veiligheid van de wederpartij. Slotencenter garandeert aan de wederpartij dat door de wederpartij geretourneerde cilinders door Slotencenter zullen worden gedemonteerd en niet in hun unieke vorm zullen worden doorgeleverd aan derden. Slotencenter is gerechtigd aan de wederpartij bij retournering van geleverde cilinders de kosten van demontage in rekening te brengen. Slotencenter neemt bij werkzaamheden die gebaseerd zijn op bescheiden c.q. zaken die hij niet zelf heeft gemaakt c.q. vervaardigd c.q. geleverd, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste installatie en voor de deugdelijkheid van de bij de werkzaamheden gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of een bepaalde behandeling van de materialen is voorgeschreven. Door Slotencenter wordt geen enkele garantie afgegeven ter zake van: sleutels, ingesneden volgens codenummer respectievelijk in pasklare fabrieksuitvoering; sleutels met betrekking tot systemen waarin minimale individuele afwijkingen kunnen ontstaan of bestaan, indien het betreffende slot niet in ongemonteerde staat aan Slotencenter ter hand is gesteld; sleutels die worden gekopieerd aan de hand van gebroken, kromme of versleten voorbeelden; sleutels vervaardigd naar een niet origineel model; sleutels waarvan het slot niet functioneert, vastgeroest of overmatig versleten is. Indien zich in de geleverde zaken c.q. bescheiden dan wel in de verrichte werkzaamheden zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Slotencenter zich die zaken c.q. bescheiden c.q. het resultaat van de verrichte werkzaamheden – te zijner keuze – kosteloos te herstellen dan wel te vervangen. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Slotencenter tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan. B. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar. Zo door Slotencenter geleverde zaken door de fabrikant c.q. leverancier van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt Slotencenter de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht. De wederpartij verliest diens rechten jegens Slotencenter, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Slotencenter tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover: A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van Slotencenter strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij; B. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Slotencenter zijn verschaft en/of voorgeschreven; C. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan Slotencenter; D. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden, reparaties, etc. aan het geleverde c.q. het systeem heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slotencenter; E. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie, bescheiden e.d. aan Slotencenter heeft verstrekt en Slotencenter de te verrichten werkzaamheden c.q. leveringen op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.

ARTIKEL 13: ONDERHOUDSOVEREENKOMST

Indien tussen partijen een afzonderlijke onderhoudsovereenkomst is gesloten ten behoeve van gebreken c.q. defecten aan door Slotencenter dan wel door een derde geleverde zaken, zal de wederpartij volgens de overeengekomen procedures de geconstateerde gebreken c.q. defecten aan Slotencenter melden. Na ontvangst van de melding zal Slotencenter naar beste vermogen en conform de in zijn branche gebruikelijke standaarden de gebreken c.q. defecten herstellen. In de tussen partijen gesloten onderhoudsovereenkomst zal in ieder geval worden opgenomen: A. de periodieke onderhoudsbijdrage en de termijn(en) van betaling; B. de looptijd en de regels omtrent het opzeggen van de onderhoudsovereenkomst; C. een specificatie van de onderhoudswerkzaamheden; D. een regeling betreffende de voorrijkosten. Indien de wederpartij een onderhoudsovereenkomst met Slotencenter heeft gesloten, zal Slotencenter al het noodzakelijke c.q. overeengekomen onderhoud verrichten. De gebruikte en/of vervangen c.q. geplaatste onderdelen worden bij de wederpartij in rekening gebracht op basis van het heersende prijspeil, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Slotencenter garandeert de goede uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en de daarbij gebruikte onderdelen gedurende een periode van 3 maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de werkzaamheden zijn verricht c.q. de onderdelen zijn geleverd. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.

ARTIKEL 14: BETALING

Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald: A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist; B. zal de wederpartij aan Slotencenter een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt; C. zal de wederpartij, na daartoe door Slotencenter te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 250,00; D. heeft Securiteit het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 25,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Slotencenter zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden. Ter keuze van Securiteit kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Slotencenter bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien Slotencenter het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op Slotencenter heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument. Als Slotencenter in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van wederpartij.

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Slotencenter is rechthebbende op rechten van intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van de bescheiden alsmede alle overige bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Slotencenter voorbehouden. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Slotencenter verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Ingeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de wederpartij niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van derden. Door het verstrekken van gegevens aan Slotencenter verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Slotencenter in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

ARTIKEL 16: EIGENDOM, EIGENDOMSVOORBEHOUD

Slotencenter behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken c.q. bescheiden voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Slotencenter volledig heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken c.q. bescheiden mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Ingeval Slotencenter een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Slotencenter vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen. De wederpartij is verplicht Slotencenter terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. Nadat Slotencenter haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terug halen. Wederpartij staat Slotencenter toe de plaats(en) te betreden waar deze zaken zich bevinden. Indien en voor zover de geleverde zaken geïnstalleerd zijn, blijft Slotencenter gerechtigd deze zaken te (laten) demonteren en terug te halen. Indien de geleverde zaken niet meer demontabel zijn, dan wel Slotencenter geen beroep meer kan doen op haar eigendomsvoorbehoud, verpand de wederpartij de zaken, waarvan de geleverde zaken alsdan deel uit maken, bij dezen bij voorbaat aan Slotencenter, welke verpanding Slotencenter aanvaardt. Alle modellen, uitrekenschema’s, sluitgegevens, gereedschappen, stempels, matrijzen, logo’s e.d., welke speciaal voor een opdracht van de wederpartij worden vervaardigd, blijven eigendom van Slotencenter, zelfs al zijn daarvoor (redelijke) kosten door Slotencenter bij de wederpartij in rekening gebracht. Ingeval gedurende een termijn van 1 (één) jaar na beëindiging van de opdracht geen nieuwe c.q. aanvullende opdrachten van de wederpartij worden verkregen met betrekking tot voornoemde modellen, gereedschappen e.d., is Slotencenter gerechtigd de modellen, gereedschappen e.d. te vernietigen, zonder dat hij verplicht is de wederpartij hiervan in kennis te stellen.

ARTIKEL 17: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Slotencenter heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Slotencenter kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Slotencenter op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 18: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Slotencenter gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 19: OVERMACHT

Ingeval nakoming van datgene waartoe Slotencenter krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Slotencenter, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Slotencenter, is Slotencenter gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Slotencenter tot aan dat moment te voldoen. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Slotencenter, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 20: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING

A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen. B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Slotencenter een door Slotencenter nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan Slotencenter te vergoeden. Slotencenter is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. de opzegging en vrijwaart Slotencenter ter zake. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. De standaard is minimaal 50% op de aanneemsom bij annulering binnen 24 uur, annuleren kan uitsluitend mondeling of via e-mail tijdens onze openingstijden. Buiten onze openingstijden is annulering niet mogelijk gezien wij dan niet kunnen anticiperen op een aanpassing in onze werkplanning.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de tussen Slotencenter en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Slotencenter de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Slotencenter is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is. Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Slotencenter aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.